EVLİLİĞİN SEBEBİ YAHUT ÂİLE HAYATININ EHEMMİYETİ

İnsan nev'inin en mükemmel ve en sıhhatli bir şekilde devâmı, şüphesiz ki evlilik müessesesiyle mümkündür. Kezâ, dünyanın nizâm ve intizamı, cemiyetlerin-milletlerin huzur ve sükûnü da nikâha bağlıdır.
Nikâhsızlık, yani gayr-i meşrû birliktelikler her çeşit bozulmanın, ferdî-ictimâî, ahlâkî hatta iktisâdî rahatsızlıkların en başta gelen sebeplerinden biridir. O bakımdan âile hayatının dinimizde çok mühim bir yeri vardır. Her Müslüman'ın, başta nikâh ve talak (boşanma) mevzûları olmak üzere, âile hayatını alâkadar eden dinî mes'eleleri kâfi derecede bilmesi ve bunlara riâyet etmesi zarûridir. Böylece lüzumsuz yere ayrılmaların, âilevî parçalanmaların da önüne geçilmiş olur.
Nikâhın sıhhatli olması için gereken şartlar ise şunlardır:

1. Kadın ve erkeğin evlenmelerine, şer'î bakımdan (İslâm hukuku açısından) herhangi bir engelin bulunmaması gerekir.

2. İki taraftan her birinin, diğerinin îcap ve kabul'ünü işitmesi lâzımdır.

3. Nikâhın kıyılışı sırasında onların, îcap ve kabul ile ilgili sözlerini işiten; aklı başında, büluğ çağına (erginliğe) ulaşmış iki hür Müslüman erkeğin veya hür bir erkekle hür iki kadının şâhit olarak bulunması şarttır. Zira Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, "Nikâh ancak şâhitlerle (sahih) olur" buyurmuşlardır.

Gerek Kur'ân-ı Kerim'de ve gerekse sünnette, nikâha büyük ehemmiyet verilmiş ve teşvik edilmiştir. Nitekim bir hadîs-i şerifte meâlen, "Mâlî ve bedenî durumu elverişli olan evlensin; çünkü evlilik, gözü harama karşı en çok doyuran, ırz ve nâmusu en çok koruyandır. Bunu yapamayan oruç tutsun; zira oruç, şehveti kırar" buyurulmuştur.

Bununla beraber, evlenme imkânı bulamayanların da, Allah kendilerini lûtfundan zengin edip evlenme imkânı verinceye kadar iffetlerini korumaları ve zinâya asla yaklaşmamaları emredilmiştir. (S. Nûr, 33; S. İsrâ, 32)

Fazilet Takvimi