KOCANIN HANIMINA KARŞI VAZİFELERİ VE HAKLARI

Bir kimse hanımına iyi davranmalı, onu kırmamalı, kaba davranışlardan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: "Ey ümmetim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadır. Tahakküme hakkınız yoktur. Ancak açıktan fuhuş irtikâb etmiş olmaları müstesnâ."

Koca, hanımına, hanım da kocasına alâka göstermelidir. Saâdeti evlerinde aramalıdırlar. İffet ve nâmûs konusunda titiz davranmalıdırlar: "Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar." (Sûre-i Nur, âyet 30)

Erkek, hanımına ve çocuklarına dînî emirleri hatırlatmalı ve öğretmelidir. "Âilene namaz kılmayı emret." (Sûre-i Taha, âyet 132) âyeti ve "Yedi yaşındaki çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına vardıklarında (kılmazlarsa) cezalandırınız." hadîs-i şerîfinin mucebince hareket etmelidir.

Koca, kendi mal varlığı ve imkânlarına göre hanımının nafakasını sağlayıp her türlü ihtiyacını görmekle mükekleftir. Koca, hanımına aslâ "çirkinsin" dememeli, yaptığı işte sürekli kusurlar aramamalı, hanımını zan altında tutmamalıdır.
Hanımın Kocasına Karşı Vazifeleri:
Hanım, âilenin reisi olan kocasını bütün meşrû hususlarda dinlemelidir. Kadın, eşinin malını, ailesinin her türlü sırrını, nâmûsunu, çocuklarını, korumalıdır. Kadın mücbir sebep olmadan kocasından boşanmayı istememelidir. Çok zor durumda kalmadan kocasından ayrılmak isteyen kadına cennet kokusu haramdır. (Ebû Dâvud, Talak 18) Kadın kocasından izinsiz olarak evinden dışarı çıkmamalıdır. (Buhârî, Nikâh, 116)
Kadının kocasını memnun etmesi onun en mühim vazifesidir. Bu mevzûda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer." (Riyâzu's-Salihîn, 1/326) başka bir hadislerinde Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.); "Kadın kocasının yatağını (mazeretsiz) terk ederek gecelerse o kadına melekler sabaha kadar lanet ederler." (Riyâzu's-Salihîn, 1/ 323) buyurmuşlardır. Kadın, zenginliği ve güzelliği ile övünmemeli, ev işlerini düzenlemeli, çocuklarına bakmalı, kocasının malını israf etmemelidir. (Tecrîd-i Sarih Terc. 74)

2004-07-31 Fazilet Takvimi