BEŞ NASÎHAT

Ebû Hüreyre (r.a.)'nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Allah Teâlâ kime bir nimet (elbise) giydirirse, Allâh'a hamdetmeyi çoğaltsın.
"Kimin günahları çoğalırsa, Allah'tan bağışlanma dilesin (tevbe ve istiğfâr etsin).
"Kimin rızkı gecikirse (ihtiyaç ve sıkıntı içerisine düşerse), 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh' demeyi çoğaltsın.
"Kim bir topluluğa müsâfir olursa, onların izni olmadan nâfile oruç tutmasın.
"Kim bir topluluğa uğrarsa, onların gösterdiği yere otursun; çünkü onlar, evlerinin mahrem yerlerini daha iyi bilirler. [Binâenaleyh, mahremiyetin korunması açısından müsâfirin, ev sahibinin gösterdiği yere oturması münâsip olur; âdâba uygun olan budur.]" (Taberânî rh., Mu'cemü's-Sağîr, 2/666; Tirmizî, Savm, 40)

Fazilet Takvimi