EVLENİLMESİ CÂİZ OLAN KADINLAR

Dünkü yazımızda açıklamaya çalıştığımız sınıfların dışında kalan kadınlarla, hısım olsun veya olmasın, evlenmek câizdir. Nitekim Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, halasının kızı olan Zeynep (r.anhâ) vâlidemizle evlenmiş, kendi kızı olan Hz. Fâtıma (r.anhâ)'yı da amcasının oğlu olan Hz. Ali (r.a.) ile evlendirmiştir.

Ancak yabancı ile evlenmeyi tavsiye etmekte bir mahzur yoktur. Hatta Şâfiîler'de, yakın akraba ile evlenmek tenzîhen mekruh görülmüştür.
Evlenme mânilerinin sınırları değişiklik arz etse bile, bütün beşerî sistem ve İlâhî nizamlarda bu yasakların dînî, sıhhî, ahlâkî ve ictimâî sebepleri vardır.

Bunlardan yakın akraba arasındaki evliliklerin sıhhî mahzurlara yol açtığı, âilede mevcut irsî rahatsızlıkların güçlenmesine ve gelecek nesillere intikaline sebebiyet verdiği tesbit edilmiştir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İslâm dini amca kızı, dayı oğlu gibi akrabalarla evlenmeyi yasaklamasa bile, tavsiye de etmemiştir. Aksine hısım olmayanların birbiri ile evlenmeleri telkin ve tavsiye edilmiştir.
Buna göre Müslümanlar, öncelikle akraba olmayan, yahut da çok uzaktan hısım olanlarla evlenme yolunu seçecek; şayet ictimâî bir zarûret varsa, haram sınırına varmamak kaydıyla, hısımlarıyla evlenebilecektir.

Fazilet Takvimi